Møllens udslusningsstrategi skal sikre, at udslusning af skolens elever til enten uddannelse eller beskæftigelse bliver så optimal som muligt. Med udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige ståsted og ønsker/drømme, er det vores mål, at eleverne går videre i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Det er vores mål, at der gennem hele forløbet på produktionsskolen er fokus på, hvad eleven skal i fremtiden/ efter produktionsskoleforløbet.  
Dette sker gennem individuel vejledning, praktikforløb, kombinationsforløb, besøg på uddannelsesinstitutioner og samtaler med linjelæreren.

"Møllen er et rigtig godt sted at komme på rette vej igen. Hvis du har nogle familie-problemer eller personlige problemer, så er denne skole et rigtig godt sted at komme ud med det. Her er der tillid til hinanden og til lærerne, og man støtter hinanden hver især med at komme gennem en hård dag og få det bedste ud af det."

"Børn, man helst vil gemme væk, har også ret til en fremtid!""

Hannah, tidligere elev på Møllen

Forløbsplaner

Inden for de første 14 dage efter start på skolen udarbejdes den første forløbsplan for elevens ophold på skolen. Denne udarbejdes i samtale/samarbejde mellem elev, linjelæreren og skolens vejleder. Der gøres status på elevens hidtidige skolegang, herunder deltagelse i uddannelse og/eller arbejde. Hvis det er muligt, sættes de første pejlemærker for fremtidig uddannelse/arbejde. Forløbsplanen beskriver elevens mål med opholdet, samt hvordan målet tænkes opfyldt. Forløbsplanen tager udgangspunkt i elevens ønsker, interesser, umiddelbare muligheder, ressourcer, baggrund og behov, og fungerer i hele skoleforløbet som den unges redskab til at forstå sine muligheder og begrænsninger i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde.

Forløbsplanen revideres løbende, og linjelæreren/vejlederen afholder mindst en gang hver tredje måned en udviklingssamtale med den enkelte elev. Undervejs i elevens forløb indlægges efter behov ekstra vejledningssamtaler med linjelæreren og/eller vejlederen. Eleven kan når som helst bestille tid til en vejledningssamtale med skolens vejleder.

Inden den egentlige udslusning har eleven en udslusningssamtale med skolens vejleder. Ved denne samtale skal eleven være afklaret i forhold til (den umiddelbare) fremtid. Det er skolens målsætning ikke at udsluse til ledighed. Elevens fremtidsplaner og indgåede aftaler indskrives i elevens udslusningspapirer. Skolen følger eleven i mindst 12 uger inden for en periode på 4 måneder, efter denne har forladt skolen.
Frafaldne elever tilbydes efter behov vejledning, ligesom skolens vejledning står til disposition for tidligere elever.
Samtidig med/umiddelbart efter at eleven er udsluset, informeres elevens UU-vejleder om elevens start- og sluttidspunkt, deltagelse i kombinationsforløb, samt hvad eleven er udsluset til.

Skolens linjer og kvalitet


Skolens samlede linjeudbud vurderes/justeres løbende i relation til formelle afklaringsforløb, kvalitet og mål, så de enkelte linjers faglige indhold, produktion og aktivitetsniveau tilpasses eleverne. Det vurderes løbende, om de enkelte linjer i tilstrækkelig grad medvirker til udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

 

Da skolen arbejder målrettet på, at så mange elever som muligt får opfyldt deres mål i forløbsplanen, indsluses den enkelte unge på den linje, der i første omgang anses for bedst egnet til at imødekomme den unges behov og ønsker. I denne matchning tages der hensyn til linjens faglige profil, linjelærernes profil, og til den aktuelle elevgruppes sammensætning. Det betyder i praksis, at der i dagligdagen er størst mulig fokus på den enkelte elev, dennes niveau og læringsbehov. Der er desuden mulighed for, at eleven under produktionsskoleforløbet kan skifte linje, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Skolen tilbyder desuden opkvalificerende undervisning i dansk og matematik, samt ordblindeundervisning, der sigter på at ruste eleverne bedst muligt til at kunne påbegynde en uddannelse efter endt produktionsskoleforløb.

Praktikforløb i relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner bruges i høj grad for at inspirere eleverne og lette deres overgang til videre uddannelse og arbejde.

Mål

  • at mindst 55 % udsluses til uddannelse

  • at mindst 15 % udsluses til arbejde

  • at højst 15 % udsluses til ”andet” (fraflytning, sygdom, graviditet mv)

  • at højst 15% udsluses ledighed/frafald

Udslusningsresultater 2018

  • Uddannelse 58 %

  • Arbejde 9 %

  • Andet 18 %

  • Frafald 15 %

Produktionsskolen Møllen  Pilemøllevej 90  2635 Ishøj   4399 1907  info@ps-m.dk  CVR  18910977